baner Przedszkola nr 16

Rodo w naszej placówce

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 16 w Radomiu, ul. Grenadierów 3, 26 -600 Radom
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

RODO
Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu
Inspektor danych osobowych
Bartłomiej Kida
Telefon kontaktowy: 733-12-50-12
Adres e-mail: bodo.radom@gmail.com


Opublikowano: 05.07.2022

Zobacz: